window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('consent', 'default', { 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'ad_storage': 'denied', 'analytics_storage': 'denied', 'wait_for_update': 500, }); gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R1ZBNHKV49');

Katalog přijímaných odpadů

Co je to “katalog odpadů”

Katalog odpadu

Co je to katalog odpadů a o čem informuje?

Odpady identifikujeme vyhláškou č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). V podstatě každý jednotlivý druh odpadu má podle zákona o odpadech přiřazen vlastní unikátní kód, který naleznete v Katalogu odpadů. Tento kód slouží pro přesnou identifikaci odpadu, určuje další nakládání s odpadem a je potřebný k vedení evidence o produkci odpadů. Všechna zařízení pro nakládání s odpady mají povolený jen konkrétní seznam odpadů. To znamená, že odpady mimo tento seznam nejsou oprávněni přijímat.

Dovolte nám na ještě zmínit několik pojmů, které objasní princip nakládání s odpady.

Původce odpadu

Všichni produkujeme nějaký odpad, který máme za povinnost třídit. Jestliže hovoříme o původci odpadu, většinou se tím myslí firmy, nebo živnostníci, u kterých vzniká odpad z jejich podnikatelské činnosti. Ti mají zákonem dané podmínky, které určují, jak s takto vzniklým odpadem zacházet. Stávají se jeho vlastníky. Vlastníci odpadu ho mohou ho předat pouze oprávněné osobě, která má povolení pro nakládání s odpady. Tedy mají povolení odpady přijímat.

Oprávnění pro nakládání s odpady

Kdo je příjemce odpadu a tedy oprávněná osoba? Příjemce odpadu přebírá odpad a stává se tím jeho vlastníkem. Existují zákonné povinnosti nejen příjemce, ale zároveň i původce odpadu. Ty cituje zákon č. 541/2020 Sb., obsahuje povinnosti, zejména pojmy o oprávněné osobě, která smí převzít odpad:

a) provozovatel zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu,

b) obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu,

c) obec za podmínek stanovených v § 59, nebo

d) právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení nebo vysoká škola (dále jen „škola“) za podmínek stanovených v § 20.

Co vyplývá z porušení nebo nesplnění povinnosti původce? Např. Česká inspekce životního prostředí může uložit podnikateli pokutu do výše 10 000 000 Kč, pokud např.:

  • nezařadí opad podle Katalogu odpadů,
  • předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle zákona o odpadech oprávněna,
  • převezme odpad, přestože k jeho převzetí není podle zákona o odpadech oprávněna,
  • nezajistí zpětný odběr použitých výrobků určených ke zpětnému odběru nebo nesplní jinou povinnost související se zpětným odběrem,
  • neustanoví za podmínek stanovených zákonem o odpadech odpadového hospodáře.

Náš seznam odpadů, na které máme povolení k jejich přijetí od Krajského úřadu životního prostředí najdete dole v tabulce. Jedná se o odpady podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 8/2021 Sb.

Ověření platnosti povolení pro nakládání s odpady

Podrobnosti o našem platném oprávnění k nakládání s odpady naleznete v databázi ISOH2. Zároveň obchodujeme s odpady a surovinami, ke kterému máme povolení obchodníka.

Tyto odpady smíme přijímat:

Mimo těchto odpadů, zajišťujeme i další možnosti zprostředkování služeb:

likvidace nebezpečného odpadu

Za nebezpečné odpady se považují takové odpady, které vykazují alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014 a přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů pod označeními HP 9, HP 14 a HP 15, ke kterým Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou doplňující limitní hodnoty a kritéria pro nebezpečné vlastnosti odpadu.

katalog odpadu