Věděli jste, že

Podle § 12, odst. (4), Zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů:

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu „nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14, odst. (2), nebo provozovatelem zařízení podle § 33b, odst. (1), písm. (b), nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec.”

Podle § 12, odst. (3) Zákona o odpadech.. :

„Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.”

Dále citujeme část § 66, odst. (3):

 “Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která: … b) předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona oprávněna, ..

 Ověřte si na stránkách MŽP, zda firma, která Vám chce vyvést odpad je skutečně pověřená na základě platného povolení: https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat

Pro povolení k nakládání s odpady tedy dnes nestačí se pouze prokázat Živnostenským listem nebo Výpisem OR.

 Je nutné však dodat, že výjimku tvoří odpad, prokazatelně vzniklý při stavební činnosti na objednávku.; https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185). 

Přenechte své odpady pouze odborníkům.

Přenechte starosti o své odpady odborníkům.

Proto jsme tu my,

kteří máme výše uvedené nezbytnosti, abychom se postarali o váš odpad.“